יום רביעי, 30 במרץ 2016

פרשת שמיני: הפרה האדומה העשירית בדרך

פרשת שמיני || שבת פרה

בשבת הקרובה נקרא את פרשת פרה, על מנת להכין את עצמנו, להיטהר ולעלות לבית המקדש בקדושה ובטהרה. ידוע שבכחה של הפרה האדומה לטהר את הנטמאים למת. על ידי שריפת הפרה, נתינת האפר על מים חיים וההזאה על הנטמא למת וכו', האדם הופך להיות טהור ועל זה אמרה התורה: "זאת חוקת התורה", כביכול גזרה גזרתי ואין אתה רשאי לעבור על גזירתי..." (פסיקתא דרב כהנא פרה אדומה, פיסקא ד). 

↓ מאת: הרב אבי כהנא/ מכון המקדש


המדרש מספר:
"שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי המעשים שלכם נראים ככשפים, מביאים פרה ושורפין אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה ואחד מכם מטמא למת מזין עליו ב' וג' טיפין ואתם אומרים לו טהרת! 

"ענה לו רבן יוחנן בן זכאי: ראית אדם שנכנסה בו רוח תזזית? ומה אתם עושין לו? אמר לו מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת. א"ל: כך הרוח הזו רוח טומאה, מזין עליו מי נדה והוא בורח...

"אחר כך אמר רבן יוחנן בן זכאי  לתלמידיו, שאין המת מטמא ואין המים מטהרין, אלא הטומאה והטהרה היא חוק שאין אתה רשאי לעבור עליה." (במדבר רבה חוקת יח,ט).

עם כל זאת, חכמינו ז"ל ניסו לתת טעמים למצוה זו: אמר רבי איבו משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמר המלך תבא אמו ותקנח את הצואה כך אמר הקדוש ברוך הוא תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. (במדבר רבה חקת יט). 

חז"ל ראו קשר בין חטא העגל ובין הפרה אדומה המכפרת. מעבר לקשר הפשוט, שנראה בין הפרה האם לבנה העגל, נראה שגם יש קשר מהותי: חז"ל אומרים שזוהמת הנחש פסקה במעמד הר סיני, אך משחטא ישראל בעגל שבה הזוהמה על עם ישראל (שבת קמה,ב).

יתירה מזאת, מהמדרשים עולה שבמעמד הר סיני זכו ישראל להגיע למדרגת מלאכים ובני עליון: "רבי יוסי אומר: על תנאי כך עמדו ישראל על הר סיני, על תנאי שלא ישלוט בהם מלאך המות! שנאמר "אֲנִי אָמַרְתִּי אֱלֹהִים אַתֶּם וּבְנֵי עֶלְיוֹן כֻּלְּכֶם". חבלתם מעשיכם, "אָכֵן כְּאָדָם תְּמוּתוּן וּכְאַחַד הַשָּרִים תִּפֹּלוּ" (מכילתא יתרו ט).

במעמד הר סיני זכינו להגיע למדרגת "בני עליון", ואפשר לומר שלא היה רשות למלאך המוות לשלוט בעם ישראל, אך משחטאו ישראל, בחטא העגל, ירדנו למדרגת "אדם" ומעתה ניתנה הרשות למלאך המשחית. עתה, מובן מדרש חז"ל, כנגד 'טומאת המת' שירדה לעולם בחטא העגל, תבוא האם - הפרה ותטהר את אותם אנשים שנטמאו למת בעטיו של חטא העגל.

בימים אלו, שוקדים במכון המקדש על חידוש מצות אפר פרה אדומה, הן בפן ההלכתי והן בפן המעשי. שנזכה לרוח טהרה ממרום, ונזכה גם לעלות לבית ה' בקדושה ובטהרה. 

תגובה 1:

  1. אדרבה... נראה אם תוכלו להפתיע את הציבור הרחב בפריצת הדרך האולטימטיבית. היתה לא מכבר או עדין ישנה בניו-ג'רזי פרה אדומה תמימה כשרה לנוהל שמכתיבה התורה ואפילו אין בה שערה אחת שאינה אדומה, ובכל זאת לא שמענו שנכנסתם לעובי הקורה כדי לנצל אותה לשריפת הפרה לשם הכנת אפרה לצורך הקדוש הזה.
    לכן כנראה שאינכם רציניים. ובכל מקרה, ההלכה הרבנית מציבה רף בלתי אפשרי שספק אם אפילו ההנדסה הגנטית המתוחכמת ביותר תוכל לעבור.

    השבמחק