יום שבת, 21 במאי 2016

משמעות פסח שני בימינו

פסח שני בימינו || האם נוכל להקריב קורבן?

היום י"ד באייר - חל פסח שני. אמנם כל עוד לא נבנה המקדש אין לפסח שני משמעות הלכתית לימינו, אך כדאי קצת לעמוד על מהות קרבן זה.

↓ מאת: הרב אבי כהנא

בדרך כלל יש כלל בקרבנות שאם עבר זמנו בטל קרבנו (תמורה יד,א), ואי אפשר יהיה להקריב את הקרבן בהזדמנות נוספת, אך קרבן פסח מיוחד הוא, שהתורה נתנה אפשרות למי שלא הקריב קרבן פסח ראשון, שיקריב קרבן פסח שני. ומפני מה נתייחד קרבן זה?

כתב החינוך (מצוה שפ) שמכיוון שמצות פסח מראה על האמונה הגדולה בהשגחת ה' בעולם הזה ועל ניסיו הגדולים, דבר המראה על בריאת העולם וחידושו על ידי הקב"ה, הרי הוא יסוד גדול בדת ישראל שגם מי שלא חג את פסח ראשון יחוג את פסח שני. אפשר עוד להוסיף שעל ידי קרבן פסח מצאנו שעם ישראל נבדל מעבודה זרה (כמו במעשה חזקיה. דברי הימים ב' פ"ל), וכן שהקב"ה הראה את השגחתו והבדיל בין עם ישראל למצרים ובין בכור לשאינו בכור - בכך הראה שהוא חפץ בעם ישראל לומר שכולם רצויים לפניו ואין הבדל בין כהן לישראל בדבר זה, שהרי אין מביאים חזה ושוק לכהנים בהקרבת קרבן פסח (משך חכמה). 

הגמ' בפסחים (צג,א) מביאה מחלוקת אם פסח שני הוא רגל בפני עצמו (רבי), או שהוא תשלומין לפסח ראשון (ר' נתן). ונפקא מינא למי שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני או למי שנעשה גדול בזמן זה, האם הוא חייב בקרבן פסח שני? לדעת רבי, מכיוון שפסח שני רגל בפני עצמו הרי הם חייבים וכך פסק הרמב"ם (קרבן פסח ה,ז), אך יש אומרים שהוא תשלומים לפסח ראשון וממילא קטן שנעשה גדול בין פסח ראשון לשני או גר שנתגייר יהיו פטורים מקרבן פסח שני (ראב"ד קרבן פסח ה,ב). 

בע"ה אם נזכה לבנות את בית המקדש בתקופה זו, יש שאמרו שלדעת הרמב"ם שפסח שני הוא רגל בפני עצמו, נצטרך להקריב קרבן פסח שני (הרבי מליובוויטש בליקוטי שיחות יב עמ' 218), אך יש שחלקו על כך, שאין ציבור נדחה לפסח שני.

בין כה ובין כה, לא יחסרו קרבנות אחרים שנצטרך להקריב לאחר שיבנה בית המקדש...

2 comments:

 1. פסח שני הוא יום שבו טמאי הנפש ואלו הנמצאים בדרך רחוקה שואלים את משה למה נגרע.
  מצורעי הר הבית אלו היהודים המנודים שואלים את מחזיקי המפתחות למה נגרע מכל העמים ומדוע לא יינתן לנו על בסיס חוקות הגויים - שיווין בין כל הדתות מלקיים את פולחננו. הלנכרים וזרים נחשבנו בבית אלוקינו ועוד על ידי אחינו בני ישראל.
  לכן אנו שואלים ישירות את ה' מפני שאין לנו משה ובית דינו לתווך בינינו לבין אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו. למה נגרע מלהיות עולים לרצון ולעשות רצונך בלבב שלם. הן לא יפלא ממך להפוך לב העם כולו ולב העולם עימו לעשות אצונך בלבב שלם ולעובדך שכם אחד ככתוב בדברי נביאך.

  השבמחק
 2. פסח שני הוא יום שבו טמאי הנפש ואלו הנמצאים בדרך רחוקה שואלים את משה למה נגרע.
  מצורעי הר הבית אלו היהודים המנודים שואלים את מחזיקי המפתחות למה נגרע מכל העמים ומדוע לא יינתן לנו על בסיס חוקות הגויים - שיווין בין כל הדתות מלקיים את פולחננו. הלנכרים וזרים נחשבנו בבית אלוקינו ועוד על ידי אחינו בני ישראל.
  לכן אנו שואלים ישירות את ה' מפני שאין לנו משה ובית דינו לתווך בינינו לבין אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו. למה נגרע מלהיות עולים לרצון ולעשות רצונך בלבב שלם. הן לא יפלא ממך להפוך לב העם כולו ולב העולם עימו לעשות אצונך בלבב שלם ולעובדך שכם אחד ככתוב בדברי נביאך.

  השבמחק