יום שלישי, 11 באוקטובר 2016

הכל התחיל מקודש הקדשים

יום הכיפורים || שמואל בן חמו

הקב"ה נתן לנו מתנה גדולה כדי לכפר על חטאינו. ביום המיוחד הזה אנחנו רשאים להיכנס לקודש הקדשים לאחר הכנות מדוקדקות. 


↓ מאת: שמואל בן חמו

קודש הקדשים הינו המקום הכי קרוב להקב"ה שאינו עונה לחוקי הטבע שאנחנו מכירים. התלמוד בבלי מציין שהמידות של ארון הברית ביחד עם שני הכרובים, שעמדו בקודש הקדשים אינן מתאימות למטמתיקה הפשוטה. התלמוד הגיע למסקנה שהארון אינו כפוף לחוקי הטבע ועומד בנס. 

כמו שכתוב: " ואמר רבי לוי: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו: מקום ארון אינו מן המדה. תניא נמי הכי: ארון שעשה משה יש לו עשר אמות לכל רוח, וכתיב כאולפני הדביר עשרים אמה ארך, וכתיב כנף הכרוב האחד עשר אמות וכנף הכרוב האחד עשר אמות, ארון גופיה היכא הוה קאי? אלא לאו שמע מינה: בנס היה עומד." (מסכת מגילה דף י ע/ב). 

הרב חיים כהן "החלבן" בספרו "אלול תשרי" מביא פירושים נפלאים על מהות בית המקדש על כל חלקיו. אנחנו נתמקד במקום בעל מדרגת הקדושה הגבוהה ביותר: קודש הקדשים. 

קודש הקדשים אינו שייך לעולם הזה כלל זהו מקום מיוחד להקב"ה בלבד. פעם בשנה ביום כיפור הקב"ה נותן רשות לכהן הגדול להיכנס לשם, מרוב אהבתו לישראל. 

כל מקום ומקום בבית המקדש מקביל לדרגת קדושה בעולמות העליונים. כמו שמובא במדרש תנחומא שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מטה: "רבי נתן אומר, חביב הוא מעשה הארון ככסא הכבוד של מעלה, שנאמר, מכון לשבתך פעלת ה' מקדש וגו' (שמ' טו יז). שמקדש של מעלה, מכוון כנגד בית המקדש של מטה. והארון מכוון כנגד כסא הכבוד של מעלה, שנאמר, כסא כבוד מרום מראשון (ירמ' יז יב)" (מדרש תנחומא ויקהל סימן ז). 

בנוסף לכך, כל מקום בבית המקדש משפיע על נקודה שונה בקדושה של ישראל.

כאשר קודש הקדשים הינו המקום בעל השפעה הגבוהה ביותר. בלב קודש הקדשים נמצאת אבן השתייה שמהווה את שורש העולם שלנו כאשר כל הבריאה התפשטה ממנה, כמו שכתוב בתלמוד: " ושתיה היתה נקראת: תנא שממנה הושתת העולם תנן כמאן דאמר מציון נברא העולם דתניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו ...." (מסכת יומא דף נד/ב). 

הרמח"ל בספרו "משכני עליון" מסביר את הדברים בצורה ברורה, כמו שכתוב: " וממנה נתפשטו סביב מסילות ושבילים לכל הדברים. ובתחלה נעשו מסילות גדולות סביבותיה, הם הדרכים לכל הנבראים למיניהם, כי כולם מבינים את דרכם, ומשם יקחו חלקם ארוחת תמיד הנתנה להם מאת המלך." (רמח"ל משכני עליון דף קג).

אבן השתייה מהווה מעין מרכז בקרה השולט על כל העולם. דרך אבן השתייה הקב"ה משפיע על העולם. 

כל סודות הבריאה נמצאים במקום הקדוש הזה. זאת מתנה נפלאה שפעם בשנה הכהן הגדול נכנס לשם באמצעות מסך עשן הנוצר מהקטורת. 

האדם אינו מסוגל להבין או לסבול את עוצמת הקדושה שנמצאת בקודש הקדשים. לכן הכהן הגדול מגן על עצמו כביכול בעזרת עשן הקטורת. 

למעשה הכהן הגדול אינו נכנס כאדם פרטי אלא כשליח של עם ישראל. כאשר ישראל הגיע לדרגה של קודש הקדשים אז הכהן הגדול מסוגל להיחשף לעוצמת השכינה בלי להיפגע. 

ביום כיפור, הכהן הגדול מכיל בתוכו את כל נשמות ישראל כאשר הגוף של כל אחד ואחד מתבטל. החושן מעיד על איחוד הנשמות כאשר שמות בני ישראל נמצאים על לבו של הכהן הגדול. 

" והנה נשכיל שבאמת כל ישראל נכנסים אל הקודש פנימה, בהיותם על לב הכהן הגדול, ומה שאין הם נכנסים בגופותיהם הוא מפני שהתרוממו ישראל כולם לסוד האחדות, והגופים המחולקים התמוססו..." ( טללי חיים אלול תשרי, החלבן דף שלה). 

בנוסף לחושן, הקטורת עצמה מסמלת את אחדות עם ישראל על כל גווניו. כאשר החלבנה שאינה מפיצה ריח טוב כלולה בתוך י"א הסממנים של הקטורת ומסמלת את פושעי ישראל, כמו שמובא במדרש: " אמר רב חיננא בר ביזנא אמר ר' שמעון חסידא כל תענית שאין מתענין בה מפושעי ישראל אינו תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב בין סמני הקטרת" (ילקוט שמעוני עמוס רמז תקמח). 

אולי מסיבה זאת של אחדות רוחנית שמעל הטבע, הרוב המוחלט של עם ישראל שומר על קדושת היום הזה באופן מיוחד. 

הקטורת מייצרת ענן סביב הכהן הגדול בכניסתו לקודש הקדשים. תפקיד הענן הוא לטשטש את הגבול בין האדם ובין הקב"ה ולאחד ביניהם.


ביום כיפור ישראל מתאחד עם הקב"ה כביכול. 

" והיינו מפני שהענן והערפל יוצרים טשטוש, מעין מסך מסתיר, שיטשטש את הגבול שבין הבורא לנברא, כך שפנימיות הענן תוכל להיווצר אחדות גמורה ממש." (טללי חיים אלול תשרי, החלבן דף שמא) 

הבאנו למעלה את דברי הרמח"ל לגבי השפעת בית המקדש על חלקים שונים בקדושה של עם ישראל. הקטורת משפיעה על הנשמה של ישראל והקרבנות משפיעים על המלאכים. 

ביום כיפור הקב"ה נתן לישראל את סדר העבודה מתוך אהבה כדי להרים מעלה מעלה את הצד הרוחני שלו ולתקן את נשמות ישראל בעזרת הקטורת. 

כמו שכתוב: " וצריך שתדע, כי ענין הקרבן אף על פי שהוא תיקון המלאכים, נצטוה לישראל, כי להם מסור התיקון של כל העולמות וכל המדריגות, שכולם בשבילם נבראו, ובתיקונים זוכים לפני המלך. ונמצא שישראל מתקנים למטה את הקרבן, ובו נתקנים המלאכים, ואחר כך מקטירים את הקטורת, והם נתקנים בעצמם." (רמח"ל משכני עליון ד, קעז). 

אני מקווה שהצלחתי להבין ולהציג את הדברים הנפלאים של הרמח"ל. ראינו את התפקיד המרכזי של בית המקדש ועבודת הקרבנות בתיקון העולם והשגת מדרגות רוחניות השמורות לעם ישראל בלבד. 

אין תחליף לבית המקדש, אין תחליף לקודש הקדשים ואין תחליף לקטורת. בע"ה ביום כיפור זה נשתדל להתפלל מתוך מעומק הלב לבנין בית המקדש השלישי. נבקש מהקב"ה שיפתח את ליבנו ויגביר את הגעגועים של כל עם ישראל לעבודת הקרבנות ובפרט לכניסת הכהן הגדול בקודש הקדשים של מטה.

  • הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה, משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה
  • לקריאת מאמרים נוספים : WWW.OTZMA1.BLOGSPOT.COM

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה