יום רביעי, 12 בספטמבר 2012

חסידות המקדש

חסידות המקדש
מאת: הלל ויס
ערב ראש השנה תשע"ג, מה יעשה יהודי למען ישועתו וישועת עמו . הנה חיפשתי ברשת המידע  הצירוף "חסידות המקדש" ומצאתי רעיונות  נפלאים ואקטואליים הן מצד חסידות חב"ד ובפרט צעקת הרבי בענין שראוי לכל יהודי לשמוע אותו עכשו ממש כדי שיידע על מה להתפלל [1] והן מצד אנשי שלומנו בחסידות ברסלב [2]. אכן כל העם מתמרכז מסביב למקדש כעם קדוש לה'. ירושלים עצמה נקראת מקדש. וארץ ישראל כוללת את מעגלי  עשר הקדושות הידועות. כל אלו מעניני קידוש ה' ממקומו.
ככל שהציבור היהודי, העם נמצא במבוכה ובאיום כי סגר עלינו המדבר יפנה  בצעקה ובתפילה לקב"ה כמו בימי מצרים באשר הקב"ה שמע את צעקת בני ישראל והבטיח להראותנו נפלאות גדולות מיציאת מצרים ימצא סיעתא דשמיא למבוקשו.: הפיוט "דיינו" הרי לא סיימנו מעולם והשארנו אותו לבושתנו פתוח וללא מענה . אילו נתן לנו את ארץ ישראל ולא נתן לנו את בית הבחירה דיינו. מכאן ואילך לא נאמר דיינו.  כל עוד לא קם בית הבחירה חיינו כולם על בלימה וכל אומות העולם וגם יהודים לא מעט תובעים לסלקנו מארצות החיים. משמע אין ארץ ישראל ואין יהודי בעולם ללא  בית הבחירה שאינו הכנסת שבינתיים עושה הכל כדי לחסל את בית הבחירה.
הצורך המעשי והמצווה המתבקשת היא הקמת גרעינים חסידיים בכל רחבי הארץ, גרעינים כמו חבקוקיים [חב"ד , ברסלב קוק] אבל יאמר כל יהודי כדברי אותו נביא חבקוק וגם יתכוון: "על משמרתי אעמודה". הכוונה לכל החסידויות כמו סאטמר, בעלז שאולי כבר חושבים שדי במקדש שנבנה בבית הכנסת המפואר שלהם, וכן וויז'ניץ וגור כדי לקיים מי יגור באהלך. וכן כל המתנגדויות למקדש. הרבנות הראשית, הרבנים הציונים הדתיים שמדירים עצמם מן העיקר וגם סתם יהודים ללא כיפות המודרים מן הקודש והמקדש כתינוקות שנשבו.
ידועה חיבתו של הרב אלישיב זצ"ל עד כמה ציפה לבנין המקדש בפרט לאחר ששת הימים וכך מכוון הענין לכל העדות והשבטים כעולה מכל כ"ב האותיות הקדושות: "אנא בכוח גדולת ימינך" באשר כל יהודי חייב לעסוק  בהפצה  יישומית של רעיון הקודש והמקדש בכל רחבי הארץ והעולם.
בית המקדש: לויים בדוכנם
כתרומה לכך  מוצג רעיון  הקמת המעמדות כרעיון ישים ואקטואלי בכל אתר ואתר.[ראה ערך בוקיפדיה] אבל להבדיל יש לראות בעיקר במסכת תענית [3], בבלי, דף כו-כז וברמב"ם, משנה תורה, עבודה, פרק שיש הלכות כלים. . המעמדות התקיימו במשך כ 1500 שנה מאז ימי משה רבנו באהל מועד במדבר ובארץ ובפרט בימי משכן שילה ובבית הראשון והשני עמדה  מערכת לאומית –קדושתית שהיא היחידה הייצוגית והלגיטימית לעם ישראל בארץ ישראל כמערכת המודבבת ומדברת עם ה' ועם ישראל מול קונו ובין הבריות ומול אומות העולם.
מאז ימי משה רבנו ע"ה ואהרון אחיו ובניו אלעזר ואיתמר קמו משמרות הכהונה והלוויה שחולקו למעמדות. קבוצות של כהנים לויים ישראלים שהיו בכל עיר ועיר בארץ ישראל וברפו במקומות שנקבעו כמרכזים [עשרים וארבעה משמרות] שענינם היה לקיים את הרציפות של עבודת המקדש שאיננה רק הקרבת הקרבנות אלא כל מה שמסביב להם כדי לתת להם תוקף ולאפשר את העבודה הזאת כדי שלא ישיהי מ מקום לשאלת הבן הרשע ולא לבן המתחכם.
מעמדות פירושו שישראל עומדים  על גבי קרבנות ציבור בעיקר ובראש קרבן התמיד שלוו בנציגות ציבורית  העולה לעבודת המקדש מדי שבוע בשבוע כפי זמן משמרתה..

מהו מעמד?
המיוחדים שבישראלים [שאינם כהנים או לויים] יראי החטא והחסידים במובן המקורי של המושג כמו "חסידים ראשונים" הם נציגי הציבור שעומדים על קרבן הציבור בבית המקדש בעזרת ישראל בזמן ההקרבה אבל לפחות מחציתם נשארת בעיר המעמד בשבוע שבו חלה התורנות של המעמד והללו מתענים ארבעה ימים בשבוע, מתפללים ארבע תפילות לרבות נעילה ומתפללים על עם ישראל וקוראים במעשה בראשית ומתפללים לקיום העולם.

חשיבות הענין היא כה גדולה עד שבמדרש בראשית רבה כאשר אברהם אבינו שואל את קונו "במה אדע כי אירשנה" התשובה היא "בזכות המעמדות". [4]
אנשי המעמד הם אלו המבטאים ומייצגים את המקדש באזורם. העיר וכל הישובים מסביבה ועוסקים בעבודתו כפי מידת האפשר גם בנסיבות של היום. לימוד ויישום מעשי של  עבודת הכהנים  ושירת הלווים בדוכנם, ותמיכת הישראלים בתפילה ובצדקה ובארגון העליה לרגל. כל מעמד חייב לקיים אתר אימונים לעבודת המקדש של כהנים לויים וישראלים ולהיות מוכן בפועל לחידוש העבודה יותר ממה שישראל מוכנה להלחם באירן.
מאז המאה התשיעית למנינם מופיע סדר תפילת המעמדות בסדר רב עמרם גאון [הסידור הידוע הראשון] וממנו הועתק לחומש 'חוק לישראל'. ויש יחידים ובתי כנסת האומרים מעמדות. אך כיום אין די לומר. יש גם לומר ולהתתייב לעשות.
כדי לקיים את דרישת המקדש בזמן הזה אין צורך בהסכמת הממשלה, המשטרה, הכנסת. זה עיקר הפולחן של העם היהודי. פולחן ציבורי כפי הפולחן הפרטי, כמו מצוות ברית מילה המעוורת חמס לאחרונה ברחבי העולם המערבי.
השנה תרגלנו הקרבת קרבן פסח בשכונה החרדית 'שמואל הנביא' . באו אלפים והאירוע מצולם.
כך יש לתרגל הקרבת קרבן התמיד בכל מה שניתן על פי מסכת תמיד. זו עבודה גדולה ורבה.
תרגול קרבן פסח
במאתיים השנים האחרונות לפחות מאז ימות החפץ חיים שהלהיב את הציבור ללמוד קדשים וטהרות יש לעלות מדרגה. אנו נמצאים בארץ ישראל, בירושלים וחונים סביב למקדש.  המקדש מוכן ומוזמן. גם מי שלא עולה להר  הבית  חייב כיום להשתתף בתפילת המעמדות ובהעמדתם ולהיות חלק מן העדה שלוקחת על עצמה כל האחריות בעניין המצות התלויות במקדש ובארץ כמו מעשרות ושמיטה וכל האחרות הניתנות לקיום.  שמענו השבוע שיש בישראל בלי עין הרע ששה מליון יהודים בארץ ישראל המערבית האם מציאות היהודים הללו נקראת על פי ההלכה "רובם עליה" או "כולם עליה" ענין שיש לו משמעות הלכתית אדירה בענין שמטה ויובל . לפי דעתו של הרב אליעזר ולדנברג זצ"ל די בעשירית מכך כדי להקרא "כולם עליה" ולהתחייב במצוות הנזכרות..
הפרשנות ההלכתית של תפקיד המעמדות מצריכה הקמת מסגרת הלכתית מרכזית כמו בית דין של כלל ישראל, בית דין אצל מזבח, מערכת משפט שקובעת  לעם ישראל ומימלא תקום גם מסגרת חברתית-סוציאלית העוסקת בתרומות ומעשרות בצדקה ובכל מה שצריך בזמן הזה.

ומדברי הרבי על פרשת כי-תבוא בענין פולמוס האדיטש

 המקום האמיתי 
מצוות הביכורים מסמלת את הקשר של יהודי עם הקב"העם-ישראל נקרא אף הוא ´ביכורים´, כפי שנאמר: "כביכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם". כשם שהביכורים הם ראשית פרי האדמה, כך עם-ישראל הוא ראשית כל הבריאה, כמאמר חז"ל5, ש"מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר"
כשם שהביכורים צריכים להיות מובאים לירושלים, כך מקומו האמיתי של כל יהודי הוא "לפני ה´ אלוקיך" - בבית-המקדש. כל יהודי, בתחושתו ובהכרתו, צריך להיות קשור ומחובר עם הקב"ה, בכל תחומי חייו ובכל מציאותו
כל תחומי החיים 
רעיון זה צריך למלא את כל חייו של יהודיעליו לחוש, כי הוא בגדר ´ביכורים´ לא רק בשעה שהוא עוסק בלימוד התורה וקיום המצוות, אלא גם כשהוא מתעסק בחיי חולין - בפרנסה, באכילה ובשתייה וכדומה. הואיל ועיסוקים אלה הם חלק מחייו של יהודי, הרי גם הם חלק מהווייתו כ´ביכורים´. 
ואפילו כשמדובר במחשבה אחת, בדיבור אחד או במעשה אחד - הרי כשהוא מתבונן כראוי שגם דברים אלה הם חלק מה´ביכורים´ המובאים לבית-המקדש, ודאי ישתדל ויתאמץ שכל דבר, ולו הפעוט ביותר, ייעשה במלוא שימת-הלב והזהירות

"
עד מתי?!" 
אמנם שלמותה של מצוות הביכורים תהיה רק בגאולה האמיתית והשלימה, כאשר ייבנה בית-המקדש השלישי, אולם מאחר שעל-פי כל הסימנים אנו עומדים סמוך לבואה של הגאולה, יש להתחזק ביותר בתוכנה של מצוות הביכורים במשמעותה הרוחנית
ובמיוחד שבמצווה זו ניתנת ליהודי אפשרות ל"וענית ואמרת לפני ה´ אלוקיך", יש לנצל אפוא הזדמנות זו לבקשה - "עד מתי?!" רוצים אנו שכבר תבוא הגאולה בפועל ממש! ובוודאי ישמע ה´ לזעקת ה´ביכורים´ שלו - עם-ישראל - ויזכנו תיכף ומיד ממש לקיים את מצוות הביכורים כפשוטה בגאולה האמיתית והשלימה
(מתוך ספר השיחות תנש"א של הרבי מליובאוויטש כרך ב, עמ´ 810)
---------- 

  
  [2]  מתוך 'חסידות ברסלב'
רציתי להאיר בענין "יבנה המקדש" י חילא דמשכנאי  י"ט סיון, תשס"ח
למדתי שכל דבר שמוּנָע בעולם אם אין לו מרכז הוא לא מחזיק מעמד (לדוג' כשסופרים את עמ"י ממרכזים אותם סביב המשכן ואז הם לא מתעצבנים וכדו') ולכן כדאי שנזכור מה המרכז שלנו-השי"ת,וההתגלות שלו בגשמיות זה בנין ביהמ"ק ולכן חשוב שכל דבר שאנחנו עושים או חושבים או אומרים וכדו' צריך לחשוב-"זה יעזור לבנין המקדש שיסודו עבודת ה' או לא?" ולפי זה לעשות כל דבר. לדוג' יש פינוי ואני בת אז לשאול את עצמי "האם זה שאני אפקיר את צניעותי למען א"י יעזור לבנין המקדש שהוא מיסודו עבודת ה'?" וגם כל דבר שכותבים לכתוב-יבנה המקדש וכך זה ממרכז אותנו סביב המקדש וגם ראש האולפנא שלי (שממנו למדתי את זה) אמר שמי שממרכזים הכל סביב המשכן נקראים "חֵילָא דמִשכָנַא" אז עלה לי רעיון שמי שיחליט למרכז את הכל סביב המשכן יקרא לעצמו ככה (בעיקרון ראש האולפנא שלנו אמר שנקים כזאת תנועת נוער אבל זה היה בצחוק...) וראיתי גם שכתוב בספר יבנה (עזרא אלנקם יכין בשם צבי פינקלשטיין המכונה "דני בית המקדש") "...ומאז כולם יודעים שאין מברכים אותי בשלום. גם אין מברכים אותי עוד ב"הר הבית". "בית המקדש"- זו הברכה-המשאלה   "יבנה"-זו התשובה.    "בית המקדש"-זו התפילה   "ייבנה"-זה השלום. ..." אז מומלץ ללמוד ממנו.
יבנה המקדש!!!

 [3] תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא עמוד ב
  
[4]  [במעמדות] במעשה בראשית וכו'. מנהני מילי? אמר רבי אמי: אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר (ירמיהו ל"ג) אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, וכתיב בראשית ט"ו ויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? - אמר לו: לאו. - אמר לפניו: רבונו של עולם, במה אדע? - אמר לו: קחה לי עגלה משלשת וגו'. - אמר לפניו: רבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? - אמר לו: כבר תקנתי להם סדר קרבנות, כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן, ומוחל אני על כל עונותיהם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה