יום חמישי, 21 באפריל 2016

שבת פסח: על משמעות קרבן פסח

שבת - פסח || מכון המקדש

הלכות קרבן פסח הן הלכות מרובות, ולא לחינם אמרו חז"ל ששלושים יום קודם הפסח שואלין ודורשין בהלכות פסח (פסחים ו,א). עיקר הכוונה בדרשות היא כלפי לימוד הלכות קרבן פסח (תוס' ע"ז ה,ב), שמוני המצוות מנו עשר מצוות הקשורות לקרבן זה. 

↓ מאת: הרב אבי כהנא

מיוחד קרבן פסח שלמרות שהוא נחשב מצות עשה, חייבים על ביטולו עונש כרת כברית המילה וכשאר העבירות החמורות. מה ראתה התורה לחייב כרת על ביטול מצות עשה זו?

פשוטה של המילה כרת היא מלשון כריתה וניתוק, או מהעולם הזה או מהחיבור עם הקב"ה (רמב"ן ויקרא יח,כט).

קרבן פסח מבטא את החיבור לקדוש ברוך הוא ועיקר האמונה בו. בעוד שהמצרים היו עובדים את הבהמות האלה לקרבן עבודה זרה, אנו מכריזים שליבנו לקדוש ברוך הוא, כמו כן קרבן זה מזכיר את יציאת מצרים שהיא יסוד האמונה בהקב"ה ובמופתיו, בפסח אפשר לומר שזכינו ליום ההולדת של עמנו.

יתירה מזאת, קרבן פסח הוא לא בא רק כזכרון על העבר, אלא הוא מזכיר גם את ההווה. הקב"ה מנהיג את העולם ומשגיח על ברואיו ובפרט על עם ישראל, ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם. 

אדם המביא קרבן פסח זוכר ומזכיר לכל את יסוד האמונה שהקב"ה הוציאנו ממצרים והוא נמצא ומשגיח, בביטול מצוה זו יש בה כדי לכפור במציאות ה' ובניסיו עד כדי שהמבטלה חייב כרת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה