יום ראשון, 5 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט באייר תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט באייר תשע"ו

"ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה", מכאן דרשו חז"ל שכהן שגילה שהוא חלל, אין פוסלים את כל העבודות שעבד עד עתה, אלא מכאן ואילך (רמב"ם ביאת מקדש ו,י). 

2 comments:

 1. זה ממש היפך דברי הרמב,ם שעבודתו כשרה גם מכאן ולהבא שאם עבד לא חיללס
  רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ו

  כהן שעבד ונבדק ונמצא חלל עבודתו כשירה לשעבר ואינו עובד להבא, ואם עבד לא חילל שנאמר ברך י"י חילו ופועל ידיו תרצה אף חולין שבו תרצה.
  ושם בכסף משנה הלכות ביאת המקדש פרק ו הלכה י
  דכיון דלא אשכחן בקרא דמחלל עבודתו אדרבה אשכחן בהדיא דלא מחלל מהי תיתי לן לומר שאם עבד לאחר שנודע חילל ותנא אורחא דמילתא נקט דאין דרך לעבוד אחר שנודע:
  ויש שם מפרשים שכך מוכרח להרמב"ם מגמ' במסכת מכות יב

  השבמחק
 2. נכון, נפלה כאן טעות. לדעת הרמב"ם עבודתו כשרה מכאן ואילך, אבל הרבה אחרונים הקשו על הרמב"ם ונשארו בצ"ע ממכות יא: וכן בקידושין סו: שמשמע שמכאן ואילך הרי שעבודתו פסולה.

  השבמחק