יום חמישי, 3 בנובמבר 2016

נח: והנה עלה זית טרף בפיה/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פרשת נח

פרשת נח  המבול, היונה, עלה הזית, נח והקרבנות  איך הכל קשור להר המוריה ולבית המקדש?

נח ובניו מקריבים קרבן בצאתם מן התיבה מכון המקדש

↓ מאת: הרב ישראל אריאל

בפרשתנו נח שולח את העורב ולאחר מכן את היונה, והנה היונה חוזרת עם עלה זית, כמו שכתוב: "ויוסף שלח את היונה ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה". אמרו חז"ל: "מהיכן הביאה אותו? רבי אבא בר כהנא אמר משבשושין (עצים קטנים) שבא"י הביאה אותו רבי לוי אמר מהר המשחה הביאה אותו" (בראשית רבה לג,ו). נשאלת השאלה, מה ענינו של הר המשחה לכאן?

הדברים מתבארים יותר ממה שנאמר במדרש, שישראל המשולים ליונה נצטוו להדליק את מנורת המקדש בשמן זית. ובלשון המדרש: 'עיניך יונים, אמר ר' יצחק אמר להם הקב"ה: דוגמא שלך דומה ליונה, מי שמבקש ליקח חטים, אומר לחבירו הראיני דוגמא שלהן, אף את דוגמא שלך דומה ליונה. כיצד? כשהיה נח בתיבה מה כתיב, וישלח את היונה וגו', ותבא אליו [היונה] לעת ערב (בראשית ח ח ויא), אמר להן הקב"ה: מה היונה הביאה אורה לעולם, אף אתם שנמשלתם ליונה הביאו שמן זית והדליקו לפני, שנאמר ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית' (תנחומא תצוה א).

היונה יצאה מן התיבה וחיפשה דרך לבשר לנח כי קלו המים, והרחיקה עד הר המשחה – הר הזיתים מול מקום המקדש – כדי להביא משם דווקא עלה זית, זאת, לבשר, כי עתיד להיות עולם מתוקן ובו בית מקדש מלא אורה. בכך נחה דעתו של נח, שכן, עתיד לעמוד עם קדוש ולעבוד את ה' בקדושה בהר הקודש במקדש.

נח לא הקריב את קרבנותיו אלא במקום המקדש, כמובא בפרקי דרבי אליעזר, שהלך להר המוריה להקריב את קרבנותיו שם. הווה אומר, המבול הניח את היסוד לעולם חדש, עולם של אור על יסוד הקודש והמקדש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה