יום חמישי, 17 בנובמבר 2016

אבות האומה יושבי אהלים – מדוע?/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || וירא

למה האבות בחרו לגור באהלים? • האם מדובר בשיטת הבניה המקובלת? • לפי ההקשר נראה שזאת לא התשובה • הרב ישראל אריאל שליט"א מתחקה אחר הסיבה המהותית לדבר


↓ מאת: הרב ישראל אריאל


על אברהם אבינו נאמר שהוא "יושב פתח האוהל כחום היום". הדבר תמוה, שאברהם גם בהיותו בן כמאה שנה מתגורר עדיין באהל. בהעדר בית, אפילו את אורחיו הוא מושיב תחת העץ בחוץ, ככתוב: 'וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ'. לעומתו, לוט, כשהוא מקבל אורחיו נאמר בו: (בראשית יט, ב): 'סוּרוּ נָא אֶל בֵּית עַבְדְּכֶם'. האם לא היה ראוי שאברהם יקים בית? הרי בכך היה גם מקיים מצות ישוב ארץ ישראל בשלימות? המתבונן אצל האבות ימצא כנ"ל: תושבי כנען יושבים בבתים, אנשי סדום גרים בבתים והעיר יש לה שערים סביב, ככתוב: ולוט יושב בשער סדום, אנשי שכם גרים בבתים - ואילו האבות יושבי אהלים? גם על יצחק נאמר שהוא מביא את רבקה 'האהלה שרה אימו' והתיאורים כולם אודותיו שהיה גר באהל. אף יעקב נאמר בו שהיה 'יושב אהלים' היש סיבה לדבר?

נראה שהדבר נעשה במכוון, שכן, אברהם נצטווה להחזיק בארץ ישראל, ומסיבה זו דווקא קבע את מושבו באהל, זאת, כדי להיות נייד בארץ ובכך לקיים בה חזקה. כך עולה מתוך הכתובים (בראשית יג, יז): 'קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה!' ומובא בתרגום יונתן שם: 'קום טייל בארעא ועבד בה חזקתא לארכא ולפתיא ארום לך אתנינה', כלומר, לדעת התרגום אין זה 'טיול' בעלמא, אלא יש להליכה זו מטרה: 'קום טייל בארץ ועשה בה חזקה לאורכה ולרחבה כי לך אתננה', כלומר, כדי לזכות בארץ צריך לעשות בה חזקה 'לאורכה ולרחבה'. כלומר, מאז הברית על הארץ, קיבל אברהם על עצמו להיות יושב אהלים, זאת, כדי לנוע בארץ בכל מקום אפשרי ולנטוע שם את אהלו, וכדי להוכיח בכך את חזקתו עליה. 

מול העובדה הנזכרת, שאברהם בוחר לשבת באהל, מוצאים אנו, שאברהם שולח ידו בבנין, שכן, הוא עוסק בבנין מזבחות. ארבע מזבחות אברהם בונה: בשכם, בבית אל, בחברון ובירושלים. הדבר מביא למסקנה, שהיתה סיבה נוספת לעובדה שאברהם נמנע לגור בבית אבנים. שכן, אבות האומה חתרו להשכין שכינה בעולם, וכפי שבא הדבר לידי ביטוי בקריאתו של אברהם בסיום העקידה, שם קרא: 'ה' יראה' (בראשית כב, יד) ומסביר רש"י: 'פשוטו – כתרגומו: ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות'. כלומר, פיסגת שאיפותיו של אברהם היתה לקבוע את מקום המקדש בו יעבדו בניו אחריו את ה'. כך עולה גם מדברי הגמרא בפסחים (פח, א) שם נאמר: 'לא כאברהם שכתוב בו הר… ולא כיצחק שכתוב בו שדה… אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר: ויקרא את שם המקום ההוא בית אל'. כלומר, שאיפת האבות היתה להקים בית לה', וכל אחד מן האבות קידם את השאיפה הזו בשלב נוסף, שהגיע לידי שלמות אצל יעקב. 

דומה, שיסוד הנהגה זו, שאין לו לאדם לשבת בבית אבנים עד שיבנה הבית לה' מקורו בשיטת חייהם של האבות שלא להיכנס לבית קבע עד אשר יבנה מקום קבוע לשכינה בירושלים.

2 comments:

  1. בעזרת השם, כולנו עוד נשב באהלים כימי צאתנו מארץ מצריפ כנבואת הנביא: עוד אושיבך באהלים. היועץ המשפטי דואד לכל.
    אהל שיכן באדם. בית המקדש נקרא אהל ועם ישראל כנ"ל. אהליבמה ואהליבה.

    השבמחק
  2. בעזרת השם, כולנו עוד נשב באהלים כימי צאתנו מארץ מצריפ כנבואת הנביא: עוד אושיבך באהלים. היועץ המשפטי דואג לכל.
    אהל שיכן באדם. בית המקדש נקרא אהל ועם ישראל כנ"ל. אהליבמה ואהליבה.

    השבמחק