יום רביעי, 26 באפריל 2017

לכבוד יובל לשחרור מקום המקדש! חידון המקדש לנוער

חידון רב משתתפים || חידון המקדש לציון יובל לשחרור ירושלים

תנועת נוער המקדש מכריזה על חידון רב משתתפים  מבחן בכתב על שמונת הפרקים של הרמב"ם  חידון פומבי רב משתתפים  בהפעילות בתמיכת רבנים מרכזיים


↓ חידון המקדש


תנוﬠח "נוﬠר המקדש" מיסודו של "מכון המקדש" מכריזה ﬠל ְ חידון רב משתתפים בין תלמידי הישיבות ברחבי הארץ להרחבת ידﬠ המקדש.

החידון יתקיים בﬠ"ה לקראת יום ירושלים לציון שנת החמישים לשחרור ירושלים ומקום המקדש.

מה החומר הנלמד? הלכות בית הבחירה לרמב"ם (המבחן בכתב).

מתי המבחן? יום ראשון י"א אייר תשﬠייז.

מﬠוניין להצטרף? תפנה לנציג בישיבתך לקבלת פרטים.


קריאת הרבנים וברכתם ללומדים

ברכווכם מבית ה'!
דבר נאה הגו חברי מחלקת 'נוﬠר המקדש' מיסודו של 'מכון המקדש'. שהקימו חוגים ללימוד הלכות המקדש בﬠיון ובהﬠמקה. החוגים מתקיימים בישיבות תיכוניות ברחבי הארץ, והתלמידים ביוזמתם מקדישים מזמנם ללימוד הלכות ﬠכודה ברמב"ם - תמידים כסדרם. 

חכמינו זייל דרשו במנחות (קח א): "ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה - אלו תלמידי חכמים הﬠוסקין בהלכות ﬠבודה. מﬠלה ﬠליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם". 

כדי להגדיל ולהאריך את תורת המקדש. ﬠומדים התלמידים לקיים חידון רב משתתפים ﬠל הפרקים שנלמדו. הננו לברבם בכל לב. להוסיף חוכמה ולהרבות קניין תורה. וﬠיקר הﬠיקרים שיתקיים בהם מאמר חכמינו ז"ל "גדול תלמוד שמביא לידי מﬠשה".

וכשם שזבו ללמוד - כן נזכה כולנו להביא את הלימוד לכלל מﬠשה, ונזכה לבנות את מקדש ה' בירושלים במהרה בימינו אמן.

הרב דוב ליאור, הרב יﬠקב מדן ,הרב אלישיב קוווהל, הרב יהודה שטרן, הרב יהושﬠ צוקרמן הרב רא"ם הכהן, הרב אברהם גיסר, הרב יהושﬠ שפירא, הרב ﬠדין אבן ישראל שנינזלץ, הרב רחמים אליהו זייני, הרב דוד חי הכהן, הרב יוסף רימון, הרב שמואל אליהו הרב אביהו פּישפדר, הרב דניאל הכהן, הרב מנחם מקובר, הרב ישראל אריאל, הרב אורי ﬠמוס שרקי, הרב יהודה קרויזר, הרב רונן נויברט

לפרטים נוספים: שלמה פרנקל 058-4838286

שנזכה לראות במהרה כהנים בﬠבוֹדחם, לויים בדוכנם וישראל במﬠמדם

תנוﬠת "נוﬠר המקדש"    

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה