יום חמישי, 11 במאי 2017

אמור: הכהנים בישראל - משרתי ה' ומנהיגי העם/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || אמור תשע"ז

הכהנים בישראל הם הנהגת האומה. הם המשרתים בחצרות בית ה' ובהיכל, והם המהוים דוגמה אישית בהנהגת הקדושה שלהם. לפיכך נצטוו הכהנים באזהרות קדושה מיוחדות יותר מכל ישראל


↓ מאת: הרב ישראל אריאל

הכהנים בישראל הם הנהגת האומה. הם המשרתים בחצרות בית ה' ובהיכל, והם המהוים דוגמה אישית בהנהגת הקדושה שלהם. לפיכך נצטוו הכהנים באזהרות קדושה מיוחדות יותר מכל ישראל – כמובא בפרשתנו: 'אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו', ומסביר אבן עזרא, שאחר שנצטוו ישראל בפרשת קדושים לשמור על קדושת ישראל – 'הזהיר בני אהרן, שהם חייבים להשמר מדברים אחרים [להתעלות בקדושה יתירה] בעבור שהם משרתי ה'!'

כאמור, הכהנים הם ההנהגה הרוחנית של העם. מדברי הרמב"ם מתברר, כי הם נמנים גם על השופטים והסנהדרין בישראל – כמובא בהלכות סנהדרין (ב, ב): 'מצוה להיות בסנהדרין גדולה כהנים ולויים, שנאמר: ובאת אל הכהנים הלוים'. כשם שעם ישראל זקוק לצבא היוצא לקרב לכבוש את הארץ ולהגן על העם, כן זקוק העם לצבא רוחני, שינהיג את העם אל היעדים הרוחניים שלו. אכן, זה התפקיד שהועידה התורה לכהנים וללויים, להיות מורי התורה של הדור.

אף בענין זה כותב הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל יג, יב): 'ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? - מפני שהובדל לעבוד את ה', לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר: יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם: לא עורכין מלחמה כשאר ישראל... אלא הם חיל השם!' נמצא, ששבט לוי והכהנים בראש, הם 'צבא הכיבוש' של עם ישראל בתחום הרוחני.

דוגמה לדבר הם החשמונאים: מול ההתיונות וההדרדרות הרוחנית של העם, עמדו מתתיהו הכהן ובניו בפרץ, הם שהחזירו את העבודה במקדש למקומה, והם שחינכו את עם ישראל מחדש לשוב אל התורה והמצוה, ובכך החזירו עטרה ליושנה.

ראשיתו של התפקיד המוטל על הכהנים והלויים ביעקב אבינו. בענין זה כותב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה א, ג): 'יעקב אבינו... הבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם... וציוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא ישתכח הלימוד'. 

עוד מובא ב'מדרש הגדול': 'שבטו של לוי, זירזו עצמן על המצוות, והיו ממחין על קדושת השם... ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. ומעולם לא ביטל שבט לוי ברית מילה, לפיכך זכה ונתייחס מכל השבטים'.

יתן ה', ונזכה להחיות את עבודת ה' במקדש יחד עם ההנהגה הרוחנית של האומה, כאבותיו הגדולים מדורי דורות.

תגובה 1:

  1. אין במאמר זה כל התייחסות מדוע הכהנים של היום אינם עומדים בהנהגת המאבק לכינון המקדש
    מי שמחפש תשובה להנל , מוזמן להפגש אתי
    גדעון חרלפ ,אדריכל,
    נאמן אוצר המקדש

    השבמחק