יום ראשון, 16 באוגוסט 2015

פניה לרבנות: אל תחרגו מסמכות, הורידו את השלט!

הסירו את השלט המטעה! || בשם ההלכה, בשם החוק

גורם עלום כלשהו הציב בכניסה להר הבית שלט בשם הרבנות הראשית, כביכול. השלט מזהיר מפני כניסה של כל אדם להר הבית.

הרבנות הראשית לא מוכנה להתמודד עם השלט שהוצב בשמה, למרות אי הדיוקים בשלט (לכל הדעות מותר לטמאי מת שטבלו ואף לגויים להכנס להר הבית עד החיל) ולמרות הפגיעה ברוב מנין ובנין של רבני הציונות הדתית.

תנועות המקדש פנו לרבנות הראשית בשם ההלכה ובשם החוק, בדרישה להסיר את השלט. הלשכה המשפטית של הרבנות ענתה בשלילה לדרישה ובתגובה מודיעים ארגוני המקדש על שקילת נקיטת אמצעיים משפטיים.

הנה המכתב:

↓ המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש


בס"ד כה מנחם-אב התשע"ה  11.8.15                                                        

לכב'
עו"ד אורית משמוש, הלשכה המשפטית
הרבנות הראשית לישראל
רח' ירמיהו 80
ירושלים

באמצעות פקס

הנדון: בקשה להסרת שילוט פוגעני בכניסה להר הבית (4)
                                    סמך:    מכתבי מ – 26.5.15, 11.6.15, 25.6.15
                                                מכתבך מ – 24.6.15, 29.7.15

1.                   מכתבך שבסמך התקבל במשרדי ואתכבד להשיב לו להלן.

2.                   במכתבך טענת כי לאחר מלחמת ששת הימים, נדרשה מועצת הרבנות הראשית לישראל לסוגיה ההלכתית של הכניסה להר הבית, וראתה לנכון להזהיר את הציבור כי יש להימנע מלהיכנס להר הבית.  כן ציינת כי עמדת מועצת הרבנות הראשית לא השתנתה עם השנים עד היום. טענות אלה נגועות באי-דיוקים עובדתיים מהותיים, כפי שיובהר להלן, והן מופרכות גם מבחינה משפטית.

3.                   בנוגע לעובדות, החלטת הרבנות הראשית מיום א' סיון התשכ"ז היתה כדלקמן:
"מתבלטת השתוקקות גדולה של כל הציבור לשפוך שיח לפני ה' על יד כותל המערבי שריד מקדשנו.  בענין זה מוצאת הרבנות הראשית לנחוץ להזכיר לצבור כי מפני קדושת המקום שמעולם לא פקעה, אסור לנו לעלות על הר הבית, עד שייבנה ביהמ"ק במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו.  גם אלה מהצבא העולים לשם בתוקף תפקידם חייבים להיזהר במורא מקדש ולא לנהוג ח"ו בקלות ראש במקום הקדוש בקדושת עולמים."
מפרוטוקול הדיון עולה כי ההחלטה מתייחסת לנוהג של היהודים שהגיעו לעיר העתיקה מיד לאחר שחרורה לעבור דרך הר הבית לכותל המערבי (מתוך "קפנדריא" או קיצור דרך), ועקב כך פורסמה ה"הזכרה" הנ"ל (ולא "אזהרה" כטענתכם). הרבנות הראשית לא דנה כלל בעליית יהודים למטרת תפילה וקיום מצוות נוספות בהר הבית כנהוג היום, ולא קיבלה כל החלטה בעניין באותה עת. 

4.                   זאת ועוד: לשון החלטת מועצת הרבנות הראשית משנת התשכ"ז שונה מהותית מלשון השלטים בכותל המערבי: " הודעה ואזהרה: אסור לפי דין תורה לכל אדם, להיכנס לשטח הר הבית מפאת קדושתו. הרבנות הראשית לישראל". דברים אלה אינם מופיעים בהחלטה משנת התשכ"ז כלל ועיקר, ואין בה כל "אזהרה" או "דין תורה".  ההפך הוא הנכון – לשון ההחלטה המקורית הוא רך ושונה מהותית מלשון השלטים כיום. 

5.                   זאת ועוד: טענתכם כי עמדת מועצת הרבנות הראשית לא השתנתה לאורך השנים פשוט אינה נכונה: ביום ה' אדר ב התשל"ו דנה מועצת הרבנות הראשית באותו נושא והחליטה כדלקמן:
"מועצת הרבנות הראשית דנה היום בבעית הכניסה להר הבית על פי ההלכה ושמעה בנושא זה הרצאה מקיפה מפי הרב הראשי ש. גורן, המבוססת על מדידות מיוחדות ומחקר הלכתי מיוחד שערך בזמנו בנושא זה.  המועצה מחליטה להמשיך לדון בנושא בישיבה הבאה."
בישיבה הבאה, ביום כב אדר ב' התשל"ו, דנה מועצת הרבנות הראשית בנושא העליה להר הבית והחליטה כדלקמן:
"הר הבית הוא הר המוריה, מקום המקדש וקודש הקודשים, המקום בו בחר ה' אלוקי ישראל לשכן את שמו שם, שהתקדש בעשר קדושות על ידי דוד מלך ישראל.  זכותו של עם ישראל על הר הבית ומקום המקדש היא זכות אלקית נצחית, בלתי מעורערת ואינה ניתנת לויתורים.  הזיקה של העם היהודי אל הר הבית היא תשתית האמונה היהודית.  אל ההר הזה נשואות עיניהם של כל ישראל בתפילה ובתחנונים, בכל הדורות ובכל מקומות מושבותיהם בארץ ובתפוצות ככתוב: "בנוי לתלפיות" תל שכל פיות פונים בו.
מועצת הרבנות הראשית שמעה הרצאה מקיפה מפי כב' מרן הרב הראשי לישראל הרב ש. גורן, על נושא "הר הבית" ומחליטה להטיל על כב' הרב הראשי לפרסם את מחקרו בנושא זה בכתב, בצירוף תרשימים והמידות שבידו.  לאחר מכן תדון המועצה בחומר הכתוב בכובד ראש עם רבני ישראל.
אנו מאמינים באמונה שלמה שבמהרה בימינו יקויים בנו חזון הנביא: "והביאותים את הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי". 
אין ספק כי החלטת מועצת הרבנות הראשית משנת התשל"ו מחליפה את ההחלטה משנת התשכ"ז, ולפיכך מבטלת אותה.  אין בהחלטה משנת התשל"ו כל מניעה, או הסתייגות כלשהי, מעליית יהודים להר הבית, והנושא נשאר פתוח לדיון.  קל וחומר שההחלטה משנת התשל"ו סותרת את הכיתוב על השלטים שתלתה הרבנות הראשית בכניסה להר הבית כיום, כי כביכול הדבר "אסור לפי דין תורה לכל אדם".

6.                   די באמור לעיל כדי להצדיק את הסרת השלטים הנ"ל באזור הכניסה לשער המוגרבים לאלתר.  מעבר לכך, שלטים אלה גם מעליבים ומבזים את העולים להר הבית ואת רבניהם.  כפי שאמר כב' הרב הראשי לירושלים, הרב אריה שטרן, בישיבת מועצת הרבנות הראשית ביום ז' סיון התשע"ה: "הרבנים הכי חשובים והכי גדולים בציבור שלנו עולים להר הבית, בזהירות, בקדושה ובטהרה. השלט שנמצא שם אינו קדוש, הענין הזה בלאו הכי כבר נמצא במחלוקת ובירורי דברים כבר מזמן.  זה נראה לי לא ראוי וזה צריך להיכתב מתוך כבוד לתלמידי חכמים שעולים".

7.                   מכתבך מכיל, כאמור, גם טענה משפטית שגויה מהותית.  לטענתכם, מועצת הרבנות הראשית קובעת הלכות לכלל הציבור ובסמכותה להזהיר את הציבור מפני עבירות.  מועצת הרבנות הראשית היא גוף ממלכתי אשר כונן על פי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן "החוק"). ככל גוף ממשלתי, מועצת הרבנות הראשית רשאית לעשות אך ורק את מה שהחוק הסמיך אותה במפורש. אין בחוק כל הסמכה שהיא למועצת רבנות הראשית "להזהיר את הציבור". החוק אף לא מסמיך את מועצת הרבנות הראשית לקבוע הלכות לכלל הציבור, אלא אך ורק ל"מתן תשובות וחוות דעת בעניני הלכה לשואלים בעצתה" (סעיף 2 בחוק).  לפיכך, פרסום האזהרה לציבור והטענה כי מועצת הרבנות הראשית קובעת הלכות לכלל הציבור, מהוות חריגות בוטות של מועצת הרבנות הראשית מסמכותה על פי החוק, על כל המשתמע מכך.  אם יש בידי מועצת הרבנות הראשית דבר חקיקה נוסף, שלדעתה מתיר לה להזהיר את הציבור ו/או לקבוע הלכות כלל הציבור, נא העבירי אותו אלי בתגובתך.  בהעדר דבר חקיקה מפורש, יש לדרוש ממועצת הרבנות הראשית להימנע מכל פעולה החורגת מסמכותה בחוק בכל דבר ועניין כולל, אך לא מוגבל, לנושא שלטים.

8.                   בישיבת מועצת הרבנות הראשית ביום ז' בסיון התשע"ה אמר כב' הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו כי "על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית, השלט נקבע בנוסח זה ובזה ביטאו את עמדת הרבנות הראשית" (פרוטוקול הישיבה עמוד 5 שורה 6 מלמעלה).  ככל שקיימת החלטת הרבנות הראשית על קביעת השלט ונוסחו, נא העבירי אותה אלי בתגובתך.

9.                   לאור האמור לעיל, אנו עומדים על דרישתנו להסרת השלטים.  במידה והשלטים לא יוסרו לאלתר, נשקול פניה לערכאות ללא כל התראה נוספת.

10.               אודה לתגובתך בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,

         
עו"ד אביעד ויסולי

הודעה פורמלית: אין באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור, השלמה, עיכוב, דחיה, הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו/או על כל דרישה, בקשה, טענה, תלונה, סעד, טען-ביניים, צו, הודעה, תביעה או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם. 


העתקים:
היועץ המשפטי לממשלה
מנכ"ל הרבנות הראשית
הקרן למורשת הכותל המערבי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה