יום חמישי, 1 בדצמבר 2016

פרשת תולדות - כבוד המקדש

מכירת הבכורה || הזכות להקריב קרבנות

בפרשתנו עשו מופיע כמי שמכר את הבכורה ליעקב, מה טיבה של בכורה זו? מדוע ביזה עשו את הבכורה? ומה ראה יעקב למסור נפשו ולקנות את הבכורה? 

שרידי המזבח בהר עיבל

↓ מאת: הרב אבי כהנא

אמרו חז"ל, שעד הקמת המשכן, היתה עבודה בבכורות (משנה זבחים יד,ד), ומשהוקם המשכן (ולפי דעה אחרת, מחטא העגל - רש"י דברים י,ח), עברה העבודה מן הבכורות ועברה לכהנים. אמר יעקב: "חס ושלום שיהא רשע זה עומד ומקריב" (מדרש שכל טוב תולדות כה,לד). 

יעקב מסר את נפשו על מנת שהעבודה תהיה על ידו ולא על ידי עשו, מצד אחד הוא רודף אחר המצוות, ורוצה לקיים את המצוה בעצמו, אך יותר מזה, יעקב לא יכול לראות איך הידיים, ידי עשו, ידיים של שפיכות דמים ועבודה זרה, יעבדו בבית המקדש אין לך בזיון המקדש יותר גדול מזה. 

כך נפסק להלכה, שכהן רשע, אינו יכול לעבוד בבית המקדש (רמב"ם ביאת מקדש ט,יג), ואם עבד עבודה זרה, אף שחזר בתשובה, אינו יכול לשמש במקדש לעולם! כך גם המביא קרבן, אם הוא מומר לע"ז או לחלל שבת בפרהסיא, אין מקבלים ממנו את הקרבן! היות והבסיס לאמונה אינו נמצא באותו מומר, אין טעם בהבאת קרבן זה, שתפקידו להתקרב לבורא עולם. 

עשו בהיותו איש שדה, מומר ועובד עבודה זרה, אינו יכול לייצג את ה' בעולם, ואף לא את הקרבת הקרבנות, הרי יתכן והוא יתכוון לשם עבודה זרה, ההבדל בין עבודת ה' לעבודה זרה הוא הבדל דק, ופה טמון חורבן המקדש, בשל כך מסר יעקב את נפשו והיה מוכן לשלם מחיר רב אף ב"דמים", עבור הבכורה, כדי שתהיה עבודת ה' בידי האנשים הראויים, ולא יבואו למצב של בזיון קדשים. 

חז"ל ראו בחומרה את בזיון המקדש והעובדים בו, עד שאמרו שלא חרבה שילה אלא משום שביזו בה קדשים (יומא ט,א). נשכיל לנהוג כבוד במקדש, בבית הכנסת ובכל דבר קדוש, ולא נבוא למצב של חילול הקודש ח"ו. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה