יום חמישי, 1 באוקטובר 2015

אשריכם עולי הר הבית! אשריכם הממתינים בתור גם אם לא עליתם!

מסירים חרון אף מישראל || מלמדים זכות על עמנו

מאות יהודים מגיעים ברגלים לשערי הר הבית כדי לעלות לרגל   אלפים נוספים חוששים להגיע בגל הערבים והמשטרה  העולים מגיעים לאחר טבילה כדין, חליצת המנעל והכנות רוחניות לקראת העליה להר ה'  לא כל המגיעים לשערי ההר זוכים לעלות להר הבית  מגבלות גזעניות מצד המשטרה מונעות מרבים להכנס בשערי ההר  הם חוזרים הביתה בפחי נפש וחלקם מנסים להגיע שוב ולעלות לרגל  לאלה שזכו לעלות בהר ה' ולאלה שניסו ולאחר שעות המתנה גורשו בבושת פנים יש תפקיד גדול  אלו ואלו מושכים את עגלת גאולת ישראל קדימה במעלה ההר  הרב משה צוריאל שליט"א מחבר הספרים אוצרות הראי"ה, אוצרות התורה, אוצרות המוסר ואחרים מחזק את ידי עולי הר הבית

↓ הרב משה צוריאל: "יש להחזיק טובה לטהורי לב העולים להר הבית"

יש למנוע קטרוג מעם ישראל על מה שאינם תובעים בנין בית המקדש, ולגָרוע מזה שכאילו משלימים עם שלטון הערבים על הר הבית. פרעות שערבים פורעים יורים עלינו אבנים וכלי משחית


מובא כי חטא דוד המלך כאשר ספר מה מנין בני ישראל ככתוב "ויךלב דוד אותו וכו' ויאמר דוד אל ה' חטאתי מאד אשר עשיתי" (שמואל-ב כד,י). אבל יש לנולתמוה מאד, העונש אח"כ היה דֶבֶרכבד מאד ומתו מישראל 70,000 איש! יפה שאל דוד: "הנה אנכי חטאתי, ואנכי העוֵיתי, ואלה הצאן מה עשו? תהי נא ידך בי!" (כד, יז). דוד חטא, ובני ישראל מומתים?!

ענה לו גד הנביא: "עֲלֵה הָקֵם לה' מזבח בגורן אַרֲוְנָה היבוסי" ומובא כי דוד קנה את המקום והקריב שם קרבנות, ובזה נעצרה המגיפה. אבל יש לחקור, מה תשובה ענה לו הקב"ה על שאלתו "ואלה הצאן מה חטאו?"

חז"ל עמדו על כך וענו! "כל אותן אוכלוסין שנפלו, על שלא תבעו את בנין בית המקדש" (ילקוט שמעוני, שמואל-ב סוף פרק כד). כיצד ידעו? אלא מעשה כפרה הוכיח במה היה הכשלון. עד שבא התיקון ע"י רכישת הבעלות על המקום. חטאו כי שנים רבות עברו נכנסו לארץ ולא תבעו בנין בית המקדש.

צריכים אנו להבין מה חשיבות הדבר שיהיה לנו בית המקדש, מה עיקריות יש בדבר? כאשר יש לנו בית מקדש יש לנו מקום ריכוז-מחשבה לדבקות בהקב"ה וכמו שביאר מהר"ל (גבורות השם, פרק סט). שם האדם מקבל ענוה. שם האדם מקבל יראת שמים. "הר המוריה" למקום שיראה יצאה לעולם (בראשית רבה נה, ז).

לכל אחד ואחד מהקרבנות היתה כוונה רעיונית מיוחדת, מֶסֶר מחשבתי, שהאריכו בזה ר' יצחק אברבנאל, ורלב"ג, וגם רמ"א (בספרו "תורת העולה"). גם לכל אחד ואחד מכלי השרת של הכהנים, וכן לכל פרט בבגדיהם, היוכוונותנשגבות. וכל חכם וחכם מישראל הבין, לפי דרגתו, את חשיבות כל פרט ופרט.

כך כותב מהר"ל בספר נצח ישראל – פרק כב עמ' קיג: "המשנה הזאת בא לבאר לך, כאשר נחרב הבית, שנמשך אחר זה חסרון בעולם הזה, במה שבית המקדש שלימות לכל העולם, וכאשר חרב בית המקדש היו התחתונים נבדלים מן העליונים. כי על ידי בית המקדש, שהוא בתחתונים, יש להם לתחתונים דביקות וחבור בעליונים, ולפיכך היתה הברכה".

ועוד כתב מהר"ל על סמך דברי חז"ל בבבא בתרא (ס ע"ב)  "אבל מה שראוי לאדם מצד חורבן בית קדשנו ותפארתנו, אם באנו לעשות כמו שראוי להיות נוהג האדם כמו שאמרנו, הרי לא היה נשאר לו חיים לגמרי" [עכ"ל]. כי מהר"ל היה מאנשי הסגולה שהוא הבין מה היא חשיבות בנין בית המקדש בשביל עם ישראל.

די לנו דברי ר' אברהם בן רמב"ם ("המספיק לעובדי השם", חלק התפילה, מהד' בר אילן, פרק כט עמ' 226) "ענינה הוא התחינה להחזרת מקדש ירושלים שהוא תכלית ארץ ישראל, משום שעל ידי קיומו יש קיום לכבודָהּ. ועל ידי היעדרו יש ביטול משמעותָהּ והסתלקותָהּ ממנה". [עכ"ל]

צריכים לשים לב לניסוח דבריו, שבית המקדש היא התכלית, למענה קבלנו את ארץ הקודש. וכך גם כתב מהר"ל (גור אריה, סוף פרשת ויצא).

ולענייני תקופתנו. יש למנוע קטרוג מעם ישראל על מה שאינם תובעים בנין בית המקדש, ולגָרוע מזה שכאילו משלימים עם שלטון הערבים על הר הבית. פרעות שערבים פורעים יורים עלינו אבנים וכלי משחית, שמא זה בא מחמת התייאשותנו מאחיזתנו בהר הקודש שבירושלים? וכמו שהיה בימי דוד המלך, ששתקו מלבקש בנין בית המקדש?

ולכן הבה ונחזיק טובה לטהורי לב, העולים בטהרת הגוף להר הבית, ולמקומות המסומנים שהם באמת מחוץ לת"ק אמות של הר הבית. אנשים אלו הם שלוחי עם ישראל. הם במעשיהם הנועזים מסירים חרפה מעלינו. ונאמר להם "חִזְקוּ וְאִמְצוּ!"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה