יום שני, 13 ביוני 2016

חוקים שמופרים בהר הבית

שלטון הפרת החוק בהר הבית || מי ישמור מפני שומרי החוק?

ארנון סגל אסף את החוקים העיקריים עליהם עובר "שלטון החוק" בהר הבית  חלק מהפרות החוק מבצעים אנשי החוק בעצמם וחלקן נעשות באמצעות "קבלני משנה"  הנה הם לפניכם:

↓ באפליית יהודים שומרי מצוות בכניסה להר הבית:

חוק השמירה על המקומות הקדושים

"העושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות, דינו מאסר חמש שנים".


החוק למניעת אפליה בכניסה למקומות ציבוריים

"מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, השקפה... בית המשפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי חוק זה פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח, בלא הוכחת נזק".


↓ בהענקת סמכויות שליטה ומעקב לוואקף:

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל

"לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, או לגורם זר אחר בדומה לכך, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, כל סמכות המתייחסת לתחום ירושלים והנתונה על פי דין למדינת ישראל או לעיריית ירושלים".


חוק מניעת הטרדה מאיימת

"הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה: בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת; בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו; בפגיעה ...בחופש התנועה שלו. לעניין חוק זה אחת היא אם המעשים ...נעשו בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין".


חוק העונשין, עבירות שנאה

"העובר עבירה מתוך מניע של גזענות כהגדרתה בסימן א'1 (הגדרתה: רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל ...השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני) או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת, קבוצה דתית וכו'... דינו – כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר".


↓ בהרס עתיקות:

חוק העתיקות

"הפוגע בעתיקה או באתר עתיקות או המשחית פניהם בכל צורה שהיא, דינו – מאסר חמש שנים או קנס (עד 226,000 שקלים חדשים)".תגובת משרד ראש הממשלה


ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "אין שום עבירה על החוק. מדינת ישראל שומרת על כל סמכויותיה בהר הבית ומחוייבת להמשך הסטטוס קוו. בשל רגישות המצב ממשלת ישראל נוקטת צעדים שיש בהם לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחון המבקרים בהר הבית. בנוסף, בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, המוראביטון והמוראביטאת הוצאו אל מחוץ לחוק על מנת שלא להפריע לביקור היהודים בהר הבית. "באשר לטענות אודות הרס עתיקות: כל חפירה שנעשית בהר הבית מפוקחת על-ידי רשות העתיקות"..

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה