יום חמישי, 9 בפברואר 2017

בשלח: קטני אמנה/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פרשת בשלח תשע"ז

בפרשתנו עם ישראל ניצב ליד ים סוף וזועק. העם האמין בה' וזעק, אך עם זאת, האמונה היתה מלאה ספיקות. וכבר מצינו הגדרות כאלה בדברי חז"ל ולסוג אמונה זה קראו חכמינו ז"ל 'קטני אמנה'.


↓ מאת: הרב ישראל אריאל

הגמרא בפסחים (קיח, ב) מגדירה את יוצאי מצרים כ'קטני אמנה' אפילו לאחר נס קריעת ים סוף, זה לשון חז"ל שם: 'ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו, וכדדרש רבה בר מרי: מאי דכתיב: וימרו על ים בים סוף? מלמד שהמרו ישראל באותה שעה [לאחר שהמצרים טבעו בים] ואמרו: כשם שאנו עולין מצד אחד - כך מצריים עולים מצד אחר! אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים: פלוט אותן ליבשה!… מיד פלט אותן ליבשה. ובאו ישראל וראו אותן, שנאמר: וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים'.

מכאן, שגם אחרי שרואים בעינים נס נפלא כמו קריעת ים סוף, עדיין אפשר להישאר קטן אמנה, ולשאול: היכן המצרים שטבעו? מה הפלא, שבטרם נס, כשישראל היו בין רכב מצרים הרודף אחריהם לבין שפת הים, שכל אמונתם מצטמצמת בזעקה אל ה', אך בפועל הם תובעים לשוב לשעבוד מצרים.

חכמינו ז"ל מדברים אף על צדיקים גדולים, שעם כל צידקותם הם קטני אמנה. ראה מסכת סוטה (מח,ב) שם אומרת המשנה, שמשחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה, ומסבירה הגמרא: 'אמר רבי יצחק: אלו בני אדם שהן מאמינין בהקדוש ברוך הוא'. הגמרא מביאה דוגמאות: 'רבי אליעזר הגדול אומר: כל מי שיש לו פת בסלו, ואומר: מה אוכל למחר? - אינו אלא מקטני אמנה'. ובהמשך שם מובא: 'מאי דכתיב: כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? - קטנות שהיה בהן, שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא'.

נמצא, שאכן, זו תכונת העם, שזעקו אל ה', הם האמינו שה' בשמים יודע בצרתם, אך לא האמינו שהוא יכול להשליט את רצונו בארץ ולהציל אותם מיד המצרים, ולכן רצו ישועה בידי אדם על פי תכניתם הם – פשוט להכנע למצרים ולשוב לעבוד את מצרים.

הווה אומר, כבר היו דברים מעולם שדור שלם רואה ניסים אך כופר בהם. רואה את הניצחון במלחמת השחרור – ואומר, שאסור למרוד באומות. רואה את הניצחון במלחמת ששת הימים – ואומר, שמפני השלום צריך להחזיר שטחים, רואה שלמעלה מחמישים שנה המדינה קיימת וחמישה מיליון יהודים הגיעו אליה והתיישבו בה, ואומר, שעדיין 'אנחנו בגלות'. רואה את 'הר הבית בידינו', ואומר, שבענין ארץ ישראל אמנם הגיעה אתחלתא דגאולה, אך בענין הר הבית והמקדש – שם אין גאולה, במקום משכנו של הקב"ה - שם דווקא - הקדוש ברוך הוא עוד לא שולט, שם שולטת הגלות, שם שולטים הגויים. וכעין מה שאמרו המרגלים, כמובא בסוטה (לה, א): 'דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה:… כביכול, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם!'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה