יום חמישי, 25 בפברואר 2016

פרשת כי תשא: תפקידו הכפול של המשכן

פרשת המקדש || כי תשא

האם חטא העגל קדם לצווי המשכן, או שציווי המשכן קדם לחטא העגל? ולמה זה חשוב לנו?

↓ מאת: הרב אבי כהנא ורבקה שמעון

הנושא המרכזי בפרשת כי תשא הוא חטא העגל. חטא מרכזי זה במסעות בני ישראל במדבר חוצץ בין פרשיות המשכן תרומה - תצוה, לבין פרשיות ויקהל - פקודי.  האם חטא העגל קדם לצווי המשכן, או שציווי המשכן קדם לחטא העגל? ולא משנה איזו תשובה ניתן לשאלה, מה היינו מעדיפים, שחטא העגל יכתב לפני או אחרי פרשיות המשכן?

חז"ל דרשו שחטא העגל היה קודם לציווי המשכן וכתוצאה מחטא העגל נצטווינו להקים את המשכן. כל זאת על מנת להראות לכל העמים שהקב"ה מחל לנו והוא משרה שכינתו בינינו. כך לשון המדרש: מהו "[משכן] העדות"? א"ר שמעון ב"ר ישמעאל עדות הוא לכל באי עולם שיש סליחה לישראל... אחר ארבעים יום חטאו, אותה שעה אמרו העובדי כוכבים: אינו מתרצה להם עוד... אמר משה: ריבון העולם ,הריני מפויס שמחלת לישראל. אלא הודיע לעיני כל האומות שאין בלבך עליהם. א"ל הקדוש ברוך הוא: חייך ! הריני משרה שכינתי בתוכם. שנאמר: 'ועשו לי מקדש' ומכירין שמחלתי להם. לכך נאמר 'משכן העדות' שעדות היא לישראל שמחל להם הקדוש ברוך הוא". (שמות רבה פקודי נא,ד).

ממדרשים אחרים נראה שציווי המשכן לא היה כתוצאה מחטא העגל, אלא כציווי לכתחילה. שכן על מנת כן יצאו ממצרים שיבנו משכן ותשרה שכינה ביניהם! נתאווה הקב"ה. כשם שיש לו דירה למעלה כך יהא לו דירה למטה! (תנחומא בחוקותי ה).

על הפסוק בשירת הים "נהלת בעזך אל נוה קדשך" נחלקו הפרשנים. יש מי שמפרש: נווה קדשך- ארץ ישראל. ויש מי שמפרש: נווה קדשך – בית המקדש. מילים אלו שנאמרו על שפת ים סוף עדיין מהדהדות באוזנינו, לומר שתכלית היציאה ממצרים היתה להקים את המקדש! 

הגמרא מספרת על רבי שאירס את בנו עם בתו של רבי יוסי בן זמרא. משפחת הכלה נתנה אפשרה לחתן ללמוד שתים עשרה שנים תורה קודם שישא את הכלה לאשה. העבירו את הכלה לפני החתן, ביקש החתן  רק שש שנים ללמוד קודם שישא אותה. העבירו את הכלה בפניו פעם שנייה .  ביקש החתן לישא את הכלה בהקדם ואחר זאת ילך לישיבה . התבייש בנו של רבי מאביו. ניחם אותו אביו: כיוונת לדעתו של הקב"ה! בהתחלה נתכוון הקב"ה להקים את המקדש בארץ ישראל, ולבסוף ציווה להקים את המקדש עוד במדבר (כתובות סב,ב).

מגמרא זו עולה, שהציווי להקים את המקדש הוא ציווי לכתחילה על מנת שהקב"ה ישרה שכינתו בינינו! ציווי זה היה בתכנון לאחר שעם ישראל יכנס וירש את הארץ! אך בעקבות חטא העגל (שהיה כידוע בי"ז בתמוז), ומרוב חיבתו של הקב"ה לבניו, נצטווינו להקדים את הקמת המשכן כבר במדבר, מיד לאחר יום הכיפורים (רש"י שמות לא,יח).

אם חטא העגל  קדם לציווי המשכן, עדיין נשאלת השאלה, מדוע לא נכתב חטא העגל לפני  פרשיות תרומה - תצוה? כנראה שיש בזה לרמז על התפקיד הכפול של המשכן: המשכן בתפקידו העיקרי הוא להיות קודם כל, כלי להשראת שכינה, מקום חיבור לבורא.לכן פרשיות תרומה - תצוה נכתבו קודם חטא העגל. לומר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה,ח). מאידך, המשכן הוא גם מקום לתיקון ולחזרה אל השורש ואל המקורות. אדם המביא קרבן על גבי המזבח כתוצאה מחטא, חוזר לאותו מקום שממנו נברא אדם הראשון –' אדם, ממקום כפרתו נברא' (רמב"ם בית הבחירה ב,ב). חטא העגל המופיע בתוך פרשיות המשכן בא ללמד שיש אפשרות לתיקון ולחזרה לדבקות בבורא דרך המשכן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה