יום שישי, 19 ביוני 2015

צפו: הר הבית, מקדש: שיתוק או אתגר

האם יש כיום קדושה בהר הבית? || הרב דוד בר חיים

הרב דוד בר חיים שליט"א מסביר את המחלוקת ההלכתית בדבר קדושתו של מקום המקדש לאחר חורבנו ואת הפועל היוצא מכך מבחינה הלכתית.

↓ צפו והאזינו לשיעור

תגובה 1:

 1. http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=1370876&forum_id=12646

  http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22524&st=&pgnum=3

  [1]אך מאידך, בספר הר הקודש הביא בשם מהרי"ל דיסקין שדעתו היה להתיר, וכך הביא שם מדברי בעל התורת חסד, אב"ד לובלין.
  http://www.din.org.il/2015/02/14/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99/#_ftn_1

  שאינו יכול להאמין שאקיים ומודה על האמת כיון שכבר נדפס האיסור
  http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22524&st=&pgnum=16

  מספר ציץ אליעזר
  (ב) בספר משכנות לאביר יעקב ח"ב סימן א' כותב שם בשם הגרי"ל דיסקין ז"ל מבריסק שהביע דעה מקורית שיכול להיות שהכותלים של הר הבית נבנו בזמן שבנו ישראל את בית המקדש מחוץ לת"ק אמה עיי"ש, ואם ככה הרי מתנפצים כל חישובי החשבונות והמדידות אל הכותלים האלה, כי לא משם צריכים להתחיל או לגמור המדידות, ושוב לא נדע מהיכן למדוד ויש לאסור על כן כל השטח מספק.
  ג, קדושת הכותל המערבי (עט) התחשבתי בדעתי והחלטתי להעתיק כל המובא בשם הגאון הגרי"ל דיסקין זצ"ל בספר משכנות לאביר יעקב בנוגע לקדושת הכותל המערבי (מה שלעיל באות ס' הבאתי רק בקיצור נמרץ עד שלא נודע שדבריו שם מוסבים על הכוה"מ) בכדי ללמוד מה שניתן ללמוד וכן בכדי להסביר את הטעון הסברה בדעתו של גאון עולם זה.

  הספר משכנות לאביר יעקב שם כותב שרב גדול אחד אמר לו ששמע מהרה"ג מבריסק מהרי"ל נ"י שאמר לו שאין רצונו כלל לפלפל ע"ד הכנסת ידים לתוך החורים שישנם בכותל המערבי מפני שלדעתו הכותל המערבי דהר הבית שאנו רואים לא נתקדש כלל בקדושת המקדש. ובאשר מחבר הספר לא הבין אם כוונתו הוא כי הכותלים דהה"ב =דהר הבית= בנו מחוץ לת"ק אמה אותן שנתן ד' להם את בהמ"ק אחר שגלו ישראל ולא נתקדשו כלל, או כוונתו כי הכותלים דהר הבית המה נבנו מחוץ לת"ק אמה גם בזמן שבנו בני ישראל את בהמ"ק ומעולם לא נתקדשו, לכן שלח לשאול על כך את פי הגאון, והלה ענה לו ואמר, כי הדעה הראשונה הס מלהזכיר. ואם יש מי שמפקפק בזה מה נעשה לאפיקורסים המפקפקים ומכחישים כל התורה, רק כוונתו כי הכותלים דהר הבית יכול להיות שנבנו מחוץ לת"ק אמה בזמן שבנו ישראל את בית המקדש ומעולם לא נתקדשו ע"כ (ומחבר הספר שם כותב להשיב ולהשיג על דעתו זאת של הגאון מבריסק ז"ל ואין זה מעניננו כאן, ומה שבאנו בזה הוא כדי להבין ולהשכיל דעתו של גאון אדיר זה).

  אנו למדים ראשית כל מדעתו האמורה של הגאון הגריל"ד ז"ל כי הס מלהזכיר להעלות על הדעת לחשוב כי הכותל המערבי שלפנינו נבנה לאחר החורבן באופן שאין לכותל זה כל שייכות וחלק לכותלי בית המקדש והר הבית בעת בנינם, ועד כדי כך היתה פסולה בעיניו מחשבת פיגול כזאת, עד שהשוה מחשבה כזאת כמחשבות האפיקורסים המפקפקים ומכחישים כל התורה (ובאמת כפי שמובא באלה מסעי למהר"מ חאגיז ז"ל הרי גם האר"י ז"ל סמך ידו על הכותל המערבי).

  שיאמר לי טעם ההיתר שאיט יכול להאמין שאקיים ומידה סל האמת טון שכבר נדפס האיסור,

  http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22524&st=&pgnum=16

  השבמחק