יום שני, 30 בספטמבר 2013

מכתב לממ"ז: הפסק משחקי כדורגל ורישום יהודים בהר הבית

להלן מכתב שנשלח היום למשטרת ישראל:


המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש
דישראלי 36 חיפה 3433436 Disraeli St.     טל': 8112099 – 04 5791746 – 050 Tel.:
פקס: 8243490 - 04 Fax:                             אימייל: mikdash@mateh.org  Email:

בס"ד 

כו' תשרי התשעד 30.9.13                                                                                   מבלי לפגוע בזכויות

לכב' ניצב יוסי פרינטי
ממ"ז ירושלים
משטרת ישראל
ירושלים

באמצעות פקס


הנדון:         א.      מניעת משחקי כדורגל בהר הבית
ב.      הפסקת רישום פרטי יהודים דתיים העולים להר הבית שלא כדין

1.                   ביום כה תשרי התשעד  (29.9.13) עלה להר הבית דובר המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש, הרב יהודה גליק.  בעת שהייתו בהר, הוא הבחין בנערים ערבים משחקים כדורגל בסמוך לכיפת הסלע.  הרב גליק היפנה את תשומת לב השוטרים שליוו אותו, אשרף סלאמה ועזי סולימאן (להלן "השוטרים") לכך שבהוראת בג"ץ והשר לבטחון הפנים נאסר לשחק כדורגל בהר הבית. 

2.                   וכך נפסק בבג"צ 4935/93 - תנועת נאמני הר הבית נ' ראש עירית ירושלים . פ"ד מז(5), 864 ,עמ' 869-870.
"7. אשר לטענה בדבר משחקי הכדור והפיקניקים שנערכים על הר הבית, מפנה באת-כוח המשיב 2 לבג"צ 67/93 "כך" ואח' נ' השר לענייני דתות ואח' (טרם פורסם). שם הועלתה טענה דומה, והובהר, כי בהר הבית קיימים גם בתי ספר וחורשות. ואכן, תלמידי בית הספר משחקים לעתים בכדור באיזור בית הספר, ומתפללים מוסלמים סועדים לעתים בחורשות.

יצויין, כי בפסק-הדין בבג"צ הנ"ל העיר השופט גולדברג לאמור:
"כל שבידינו לאמר הוא כי על המשטרה להקפיד ולהבטיח כי תופעות כגון אלו לא יחרגו מהמתחמים שצוינו לעיל, כדי שתשמר קדושת המקום מפני חילולו, ולא ייפגעו רגשותיהם של בני כל הדתות".

ואכן נמסר לנו מטעם המשיבים, כי יקויים פיקוח מצד הרשויות על מנת לוודא שפעילות זו לא תחרוג ממסגרת סבירה.
8. בעתירה זו אנו שבים ונדרשים לסוגיית אכיפת החוק הישראלי בהר הבית. אין ספק, כי עקרון שלטון החוק מחייב הקפדה על אכיפת החוק, כל חוק, בכל שטח של המדינה, ועל כל אזרחיה ותושביה באופן שווה."

וכן בבג"צ 67/93 - תנועת "כך" ואח' נ' השר לעניני דתות ו-4 אח' . פ"ד מז(2), 1 ,עמ' 6-7.
"7. העותרות מוחות, כאמור, גם על כך כי על הר הבית משחקים כדור-רגל ונערכים "פיקניקים" על ידי מוסלמים. תשובת המדינה על כך היא, כי "בנושא זה יש להבהיר כי בנוסף לאזור המסגדים (שם היה מצוי על פי דעת רוב החוקרים - אזור "קודש הקודשים"), ישנם במתחם אלמנטים נוספים כגון מכללה, בתי ספר, חורשות ועוד. קורה לעתים כי תלמידי בית הספר משחקים באזור בתי הספר בכדור רגל; וכי מתפללים מוסלמים סועדים בחורשות שבמקום", "בנסיבות הענין לא רואה המשטרה בפעילות זו בנסיבות הקיימות כנושא לחקירה משטרתית".

נוכח תשובה זו, כל שבידינו לאמר הוא כי על המשטרה להקפיד ולהבטיח כי תופעות כגון אלו לא יחרגו מהמתחמים שצוינו לעיל, כדי שתשמר קדושת המקום מפני חילולו, ולא ייפגעו רגשותיהם של בני כל הדתות. ביטוי לכך נתן המחוקק בקובעו בסעיף 2 לחוק השמירה על המקומות הקדושים כי המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת עובר עבירה פלילית, וכך גם מי שעושה דבר העלול לפגוע ברגשותיהם של בני הדתות כלפי אותו מקום."

3.                   עוד אזכיר כי ביום 30.7.13 הודיע השר לבטחון הפנים לח"כ משה פייגלין כי המשטרה תקפיד מעתה לקיים את הוראות החוק ואת פסיקת בג"ץ בדבר איסור משחקי כדורגל בהר הבית.  מכאן שסירובם של השוטרים להפסיק את משחק הכדורגל עולה גם כדי הפרת הוראה מפורשת של השר לבטחון הפנים.

4.                   בתגובה לבקשת הרב גליק מהשוטרים להפסיק את משחק הכדורגל בסמוך לכיפת הסלע, לא רק שהשוטרים סירבו מפורשות לעשות זאת, אלא הם אף איימו שוב ושוב על הרב גליק כי הוא ייעצר אם ימשיך לדרוש זאת מהם.

5.                   אין ספק כי הרב גליק פעל כחוק כאשר דרש מהשוטרים להפסיק את משחק הכדורגל.  סירוב השוטרים להפסיק את משחקי הכדורגל ואיומיהם בעיכוב או מעצר הרב גליק בגין דרישתו זו מהווים לפיכך עבירות על החוק (ס' 192 ו – 287 לחוק העונשין התשל"ז 1977).

6.                   עוד ברצוני להצביע על הפרה נוספת של החוק ופסיקת בג"ץ בהתנהלות שוטרי מרחב דוד באזור הר הבית.  בנקודת הבידוק של יהודים בשער המוגרבים רושם השוטר את פרטיהם של היהודים הדתיים העולים להר הבית בלבד.  לא זו אף זו – השוטר במקום גם מקליד את פרטיהם של היהודים הדתיים למחשב ובודק את נתוני המשטרה לגביהם. מדובר בהפליה על רקע גזעני – דתי ובהפרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981. יתרה מכך – הנוהג המפלה הנ"ל נאסר מפורשות בבג"צ 67/93 - תנועת "כך" ואח' נ' השר לעניני דתות ו-4 אח' פ"ד מז(2), 1 ,עמ' 7-8 בו נפסק כדלקמן:
"8. עוד מבקשות העותרות לטעון כנגד הנוהג, הקיים לטענתן, לפיו נרשמים רק שמות היהודים העולים להר.
בתשובתה בכתב הודיעה הפרקליטות לבית המשפט כי "נעשה רישום של הנכנסים המגיעים עם נשק, ואלה מפקידים את נשקם". אולם במהלך הדיון התברר כי רישום הנכנסים, יהודים וערבים כאחד, נעשה גם כל אימת שקיים חשש להפרת הסדר.
לא למותר להוסיף כי רישום פרטיהם של חלק מהנכנסים או של אנשים מסוימים, תוך הפלייתם (להוציא רישום של נושאי נשק בלבד), אינה הדרך הראויה, וברור כי כאשר נערך רישום, משיקולים הקשורים לשמירת הסדר במקום, צריך הוא להעשות ללא כל הבדל בין כלל הנכנסים."

וכן בג"ץ 4852/09 - יהודה גליק נ' משטרת ישראל מחוז ירושלים תק-על 2009(3), 3925:
"בא כוח המשיבה מצהיר כי אין הבדל עקרוני - ואנו רוצים לקוות כי גם מעשי - בין יהודים דתיים לאחרים בקשר לעליה להר הבית"

7.                   לאור האמור לעיל הינך מתבקש בזאת:
א.      להורות לכל שוטרי מרחב דוד לאכוף את איסור משחקי הכדורגל בהר הבית, ובאופן מיוחד בסמוך לכיפת הסלע, מקום קודש הקדשים.
ב.      להעמיד את השוטרים לדין משמעתי בגין הפרות החוק, הוראות בג"ץ והוראת השר לבטחון הפנים, כמפורט לעיל.
ג.        לפרסם התנצלות המשטרה לרב גליק בגין התנהלות השוטרים שלא כדין לגביו באירוע דלעיל.
ד.      להורות לשוטרי מרחב דוד להפסיק את הנוהל המפלה והבלתי חוקי של רישום יהודים דתיים בנקודת הבידוק בשער המוגרבים ובדיקת פרטיהם במחשב.
ה.      להורות על מחיקת כל הנתונים שנשמרו במחשבי המשטרה כתוצאה מהרישום המפלה והבלתי חוקי של יהודים דתיים שעלו להר הבית.

8.                   לאור דחיפות הנושאים המפורטים לעיל והפרות החוק על ידי המשטרה הכרוכות בכך, מתבקשת פעולותיך בנושא לאלתר ותגובתך לח"מ בתוך 48 שעות מקבלת מכתב זה, לכל המאוחר.

אין באמור במכתב זה כדי להוות כל הודאה, ויתור, השלמה, עיכוב, דחיה, הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו/או על כל דרישה, בקשה, טענה, תלונה, סעד, טען-ביניים, צו, הודעה, תביעה, תובענה ייצוגית או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם. 


בכבוד רב,
(   -   )
אביעד ויסולי, עו"ד
העתק: השר לבט"פ
            מפכ"ל
            ממ"ר דוד
            יו"ר ועדת הפנים של הכנסת
            תנועות המקדש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה