יום רביעי, 23 בנובמבר 2016

שמן למקדש - רקע כללי

פנינת המקדש || על השימוש בשמן בבית המקדש

בימים אלה שוקדים על הכנת שמן בטהרה שיוכל לשמש כשמן למנורה. מן הראוי להתייחס לשמן במקדש

לשכת "בית שמניה", בה מאוחסנים אוצרות היין והשמן של המקדש
↓ מאת: הרב אבי כהנא/ מכון המקדש
הקדמה: השמן שימש במקדש להדלקת המנורה בהיכל, למנחות המובאות למזבח, וכן לטהרת המצורע. כמו כן הלכה היא, שניתן להקריב שמן בפני עצמו כקרבן נדבה. לשכה מיוחדת היתה בעזרת נשים הנקראת 'לשכת בית שמניה', ובה היו הגזברים נותנים את השמן הדרוש לכל צורכי המקדש1.
סוגי השמנים: ניתן להביא למקדש שמן מעצי זית הגדלים בכל מקום, אך לכתחילה מביאים שמן מובחר, הגדל במקומות מסוימים. לפי המתואר במשנה השמן המובחר ביותר הובא למקדש מתקוע, והשמן השני בטיבו הובא מרגב שבעבר הירדן2.

השימושים בשמן במקדש:
א. הדלקת המנורה: אין מדליקים את המנורה אלא ב'שמן זית זך', שנאמר: "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד"3, והוא השמן הראשון המופק מן הזית. כלומר, לאחר שמוסקים את הזיתים, כותשים אותם ושמים אותם בסל שבבית הבד, והשמן הזב מהם – הוא המוגדר כ'שמן זית זך'. באשר לשמן היוצא אחר כך, כשטוענים את הזיתים בקורה שבבית הבד, או היוצא לאחר מכן, כשטוחנים את הזיתים וטוענים אותם שנית בקורה, שמן זה פסול למנורה, שאינו זך4. בכל יום היו שמים בכל אחד מנרות המנורה שמן כשיעור הראוי שיהא דולק מערב עד בוקר5, שנאמר: "יערוך אותו אהרן מערב עד בוקר"6. חכמים קבעו שישימו חצי לוג באופן קבוע בכל נר7, שכן, שיערו חכמים ששיעור זה מספיק אפילו ללילות הארוכים ביותר בשנה8.
ב. שמן למנחות: כל המנחות הקרבות למזבח טעונות שמן, חוץ ממנחת סוטה וממנחת חוטא, שאין בהן שמן9. גם שמן שאינו 'זך' כשר למנחות, ומכל מקום מצוה לקחת לכתחילה שמן מובחר ככל האפשר. בהלכה נקבעו דרגות שונות של טיב השמן הראוי למנחות, לפי מקומם על העץ ולפי תהליכי הכתישה שעברו עד שיצאו מן הזיתים10. שמן שנעשה מזיתים שנשרו במים, או מזיתים כבושים או שלוקים, או שמן של שמרים, או שמן שריחו רע – פסול אף למנחות. מאידך, שמן שנעשה מעצי זית הנטועים בבית הזבלים, כלומר, שדה הזקוקה לזיבול, או בבית השלחים, היינו, שדה הזקוקה להשקאה בידי אדם, השמן כשר בדיעבד. כך גם שמן מעצי זית שנזרע זרע ביניהם, והזרעים מכחישים את הקרקע, או 'שמן אנפיקנון', כלומר, שמן מזיתים שלא בשלו כל צורכם – לכתחילה לא יביאנו, ואם הביא כשר11.
ג. שיעור השמן למנחות: מנחת נסכים שיעורה מפורש בתורה: כשהיא באה עם כבש, שיעורה רביעית ההין, כלומר, שלושה לוגים. כשהיא באה עם איל, שיעורה שלישית ההין, כלומר, ארבעה לוגים, ובפר – חצי ההין,  כלומר, שישה לוגים12. שיעור השמן במנחת נדבה, הוא לוג שמן לכל עישרון סולת13, מאידך מנחת חביתין, אף שהיא נעשית מעישרון סולת – יש בה שלושה לוגים של שמן14. כך גם דין מנחת חינוך15. לחמי המצה שבקרבן תודה נעשים מעשרה עשרונים סולת בתוספת חצי לוג שמן16, ואילו לחמי נזיר נעשים משישה עשרונים סולת ושני שליש עשרון, בתוספת רביעית הלוג שמן17.
ד. הקרבת שמן בנדבה: נחלקו תנאים בשאלה, האם אפשר להקריב שמן בפני עצמו כקרבן נדבה? רבי טרפון אומר שמתנדבים שמן, ורבי שמעון ורבי עקיבא אומרים שאין מתנדבים שמן18. להלכה נקבע ש"מתנדב אדם שמן בפני עצמו"19. המתנדב שמן כיצד מקריבים אותו? קומץ הכהן ממנו שמן בקומצו, ומקריב את הקומץ על אשי המזבח, ושאר השמן נאכל לכהנים20.
ד. טהרת המצורע: המצורע מביא ביום השמיני לטהרתו ביחד עם קרבנותיו - לוג שמן. הכהן מניף את השמן, מזה ממנו שבע פעמים לפני ה' - לכיוון הפרוכת, ואחר כך נותן ממנו על תנוך אוזן המיטהר הימנית, על בוהן ידו הימנית, על בוהן רגלו הימנית, ועל ראשו21.
ה. שמן המשחה: שמן המשחה נעשה משמן זית בשיעור הין, כלומר, שנים עשר לוגים, זאת, בתוספת סממנים שונים, שהם שנתנו לשמן את תכונתו וריחו המיוחד22. 
________________________________________________
 1. משנה מידות ב, ה. רמב"ם בית הבחירה ה, ח.
 2. משנה במנחות פה, ב. רמב"ם איסורי מזבח ז, א - ב.
 3. ויקרא כד, ב.
 4. משנה במנחות פו, א. רמב"ם איסורי מזבח ז, ח - י.
 5. מנחות פט, א. רמב"ם תמידין ומוספין ג, יא.
 6. ויקרא כד, ג.
 7. מנחות שם. רמב"ם שם.
 8. ראה תוס' מנחות שם ד"ה ושיערו. ע"ע הדלקת הנרות.
 9. משנה במנחות נט, א. רמב"ם מעשה הקרבנות יב, ז.
 10. משנה במנחות פו, א.  רמב"ם איסורי מזבח ז, ח - י.
 11. משנה במנחות פה, ב וגמרא שם פו, א. רמב"ם איסורי מזבח ו, יד.
 12. במדבר טו, ג - יא. רמב"ם מעשה הקרבנות ב, ד.
 13. משנה במנחות פח, א, וכתנא קמא. רמב"ם מעשה הקרבנות יב, ז.
 14. משנה במנחות פז, ב. גמרא שם נא, א. רמב"ם מעשה הקרבנות יג, ב.
 15. ראה רמב"ם שם סוף ה"ד, ושם יב, ח.
 16. שיעור השמן - משנה במנחות פח, א. שיעור הסולת – משנה במנחות עו, ב. רמב"ם מעשה הקרבנות ט, יז, ושם הלכה כ.
 17. שיעור השמן - משנה במנחות פח, א. שיעור הסולת – משנה במנחות עח, א. רמב"ם שם הלכה כג.
 18. משנה בזבחים צא, א. משנה במנחות קד, ב.
 19. רמב"ם מעשה הקרבנות יד, א, וראה מהר"י קורקוס שם (מובא גם בכס"מ), מדוע פסק כרבי טרפון, אע"פ ש"הלכה כרבי עקיבא מחברו".
 20. שמואל בזבחים צא, ב. רמב"ם מעשה הקרבנות טז, יד. וראה ביאור סוגיה זו בהרחבה בשערי היכל לזבחים מערכה רלב, וראה שם עוד איך אפשר קמוץ את השמן, שהוא נוזלי.
 21. ויקרא יד, י - יח. להרחבה בעניין זה, ע"ע לוג שמן של מצורע.
 22. שמות ל, כב ואילך. רמב"ם כלי המקדש א, א - ב. להרחבה בעניין זה ע"ע שמן המשחה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה